dimecres, 24 d’octubre del 2018Ofertes laborals pel nou Centre LGTBI de Barcelona


Dimecres, 24 d'octubre de 2018

El Centre LGTBI de Barcelona és un equipament innovador de referència al servei de la ciutadania en temàtica LGTBI. Promou la visibilitat positiva i el coneixement del col·lectiu LGTBI, així com la defensa dels drets i la lluita contra la LGTBIfòbia.

És un projecte de l’Ajuntament de Barcelona i del moviment associatiu LGTBI. La Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya és la gestora del Centre mitjançant un Conveni de Gestió Cívica amb l’Ajuntament de Barcelona i disposa d’un equip de professionals per a la seva gestió.

El Centre LGTBI de Barcelona ofereix:

- Serveis de primera atenció a persones i famílies: informació i dinamització, acollida personal i familiar, assessorament psicològic, legal, jurídic, laboral, sociosanitari i per a persones trans i persones intersexuals

- Programes: cultural, d’acció comunitària, sensibilització, voluntariat, i Centre de Documentació
- Associacionisme: el Centre acull entitats residents que ofereixen els seus serveis i activitats al mateix equipament i entitats no residents que poden utilitzar espais de treball i d’altres per a la seva activitat.


El Centre LGTBI de Barcelona cerca tres informador/a, dinamitzador/a social

Funcions principals del lloc de treball:

L’informador/a, dinamitzador/a és la primera imatge del Centre, facilita informació i assessorament de manera entenedora i dinàmica a qualsevol persona, família o col·lectiu, sobre recursos, serveis i activitats que ofereix el Centre. Ha de practicar l’escolta activa per tal de determinar l’extensió del servei, si s’esgota en la informació donada o cal fer una derivació a altres serveis del Centre. Ha d’assegurar-se la capacitat de detectar la necessitat expressada per tal de poder fer una bona derivació que suposarà un itinerari en l’atenció a la persona usuària. Les derivacions aniran en funció de la temàtica expressada / detectada. En cas de dubte o de no aflorar la necessitat en aquest primer estadi derivarà el cas al servei d’acollida personal i familiar a càrrec del treballador/a social del Centre. Participarà en la dinamització del Centre en activitats que s’organitzaran de caire relacional i social.

Requeriments i competències:

⏩Tècnic/a en ciències socials (Educador/a social, Treballador/a social,…).
⏩Professional amb habilitats comunicatives i nocions de Counselling i escolta activa.
⏩Orientació a serveis a les persones i empàtic/a.
⏩Nivell C de català. Imprescindible anglès parlat per atenció al públic.
⏩Coneixement exhaustiu del catàleg de serveis del Centre.
⏩Coneixement dels serveis municipals, d’altres administracions i d’entitats i col·lectius LGTBI.
⏩Tècnic/a polivalent, responsable de:
⏩Obertura i tancament del Centre.
⏩Control d’accessos.
⏩Obertura de fitxa per fer seguiment de la persona usuària i actualitzarà les bases de dades.
⏩Logística general del Centre.
⏩Control de sales i de maquinària.

Oferim:

⏩Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
⏩Formació a càrrec del Centre adient al lloc de treball.
⏩Contracte laboral a jornada completa (horari a convenir segons necessitats del Centre).
⏩Tipus de contracte per obra i servei.
⏩Retribució segons conveni.
⏩Reportarà a l’equip directiu.
⏩Incorporació prevista: mitjans de desembre de 2018.


DATA LÍMIT ENVIAMENT CV: 12 de Novembre 2018 al correu plataformalgtbicat@gmail.com


El Centre LGTBI de Barcelona cerca un/a treballador/a social

El treballador/a social acull i fa una primera atenció a les persones i famílies. Realitza un acompanyament per tal d’identificar conjuntament les seves necessitats. Es coordina amb el Servei d’informació que ha atès i orientat en primer lloc a la persona o família. Es coordina amb els professionals que atenen els altres serveis de primera atenció que ofereix el Centre. En el cas que les persones o famílies necessitin una atenció especialitzada o de més llarga durada derivarà a entitats o serveis de l’administració. Realitza tasques d’assessorament laboral i social-sanitari quan les circumstàncies del servei ho requereixen i realitzarà l’avaluació de la qualitat dels serveis.

Funcions principals:

⏩ Assessorar i acompanyar les persones o famílies.
⏩Suport a les persones i famílies a l’hora de determinar els seus objectius i planificar-los.
⏩Detectar quins recursos del Centre o externs poden ser d’interès per a la persona o família. ⏩Assegurar que es realitza una derivació adequada als recursos d’interès per a la persona o família.
⏩Avaluar l’acompanyament realitzat per tal de valorar la qualitat del servei prestat.
⏩Oferir la col·laboració amb aquells serveis de l’administració pública o entitats que ho sol·licitin.
⏩Assessorament laboral a la persona o família.
⏩ Assessorament social-sanitari a la persona o família.

Requeriments i competències:

⏩Tècnic/a en ciències socials (Treballador/a social, …).
⏩Tenir habilitats comunicatives i relacionals per fer sentir còmode a la persona o família.
⏩Conèixer la/es realitat/s LGTBI i les especificitats de cada grup que forma el col·lectiu.
⏩Conèixer recursos i eines per a facilitar l’apoderament (procés per donar poder real per decidir o actuar).
⏩Experiència en la tècnica del Counselling (relació d’ajuda).
⏩Nivell C de català.
⏩Conèixer els recursos de la xarxa de serveis públics i d’entitats.
⏩Conèixer recursos laborals: es valorarà experiència prèvia en temes laborals en posicions similars.
⏩Conèixer recursos socials i sanitaris: de l’Administració municipal, d’altres administracions, d’entitats.
⏩Conèixer recursos en temes de salut i formació sobre VIH/Sida i ITS.

Oferim:

⏩Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
⏩Formació a càrrec del Centre adient al lloc de treball.
⏩Contracte laboral a jornada completa (horari a convenir segons necessitats del Centre).
⏩Tipus de contracte per obra i servei i retribució segons conveni.
⏩Reportarà a l’equip directiu.
⏩ Incorporació prevista: mitjans de desembre 2018.

DATA LÍMIT ENVIAMENT CV: 12 de Novembre 2018 al correu plataformalgtbicat@gmail.com


El Centre LGTBI de Barcelona cerca una persona responsable de comunicació.

Funcions principals:

⏩Execució i seguiment del pla de comunicació i màrqueting del Centre.
⏩Redacció i enviament de continguts: notes de premsa, invitacions, presentacions, articles, materials…
⏩Disseny i edició de materials gràfics.
⏩Manteniment i actualització del web i continguts.
⏩Coordinació de les xarxes socials.
⏩Redacció i edició dels butlletí electrònic i altres campanyes d’email màrqueting.
⏩Relació amb periodistes, prescriptors i líders d’opinió.
⏩Cobertura d’actes del Centre.
⏩Definició, seguiment i anàlisi d’indicadors d’impacte de comunicació.
⏩Elaboració de campanyes publicitàries i redaccionals de l’activitat del Centre.

Requeriments i competències:

⏩Llicenciatura en Ciències de la Informació, Relacions públiques o màrqueting.
⏩Formació en Social Media i/o Màrqueting Digital.
⏩Coneixements de disseny gràfic.
⏩Coneixement dels mitjans de comunicació catalans, especialment pel que fa a contactes del món social.
⏩Nivell C de català. Es valorarà coneixements d’anglès.
⏩Experiència prèvia demostrada en departaments de comunicació.
⏩Coneixement i experiència de les eines: Mailchimp, Google Analytics, WordPress o Drupal.
⏩Coneixement I experiència en l’àmbit associatiu, i/o àmbit LGTBI i perspectiva de gènere.
⏩Participació en la proposta de campanyes.
⏩Reportarà a l’equip directiu.

Oferim:

⏩Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
⏩Formació a càrrec del Centre adient al lloc de treball.
⏩Contracte laboral a jornada de 20h.
⏩ Tipus de contracte per obra i servei.
⏩Remuneració segons conveni.
⏩Incorporació prevista: mitjans de desembre 2018.

DATA LÍMIT ENVIAMENT CV: 12 de Novembre 2018 al correu plataformalgtbicat@gmail.com